Általános Szolgáltatási Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Papszt Krisztina, egyéni vállalkozó 1026 Budapest Kelemen L. u. 15. B. lph 1. em. (a továbbiakban: Szolgáltató) tanácsadásaira, tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai

  • Cégnév: Papszt Krisztina EV
  • Székhely: 8693 Lengyeltóti, József A. u. 3.
  • Nyilvántartási szám: 18722088,
  • Adószám: 60160698-1-34
  • Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-79915/2014
  • Szolgáltató címe:

1026 Budapest Kelemen L. u. 15. B. lph 1. em. 

2. Részvételi feltételek

A www.papsztkriszta.com weboldalon a Szolgáltató (pénzügyi, vállalkozási) tanácsadásain, tanfolyamain, workshopjain való részvételi lehetőséget, és elektronikus könyvek értékesíte történik.

A  tanácsadásokra, tanfolyamokra, workshopokra való jelentkezésre a www.papsztkriszta.com weboldalon keresztül, jelentkezést követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató tanácsadásaira, tanfolyamaira, workshopjaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A tanfolyamokat, workshopokat legalább öt jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam, workshop elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 6. pontban foglaltak szerint történik.

A tanácsadásra, kurzusra, workshopra történő jelentkezés menete:

i. A kurzus adatlapján a jelentkező rákattint a „Jelentkezem” gombra.

ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált.

iii. A megrendelt személyes tanácsadás  szolgáltatáson való részvételt tanácsadás végén, a szolgáltatási helyen személyesen készpénzben, online történő tanácsadást a jelentkezést követően díjbekérő alapján bankkártyával fizetési weboldalon, illetve PayPal-en  vagy banki átutalással, előre kell kifizetni, a jelentkezéstől számított 1 munkanapon belül.

A tanfolyamokra, workshopokra történő részvételt a jelentkezést követően kiküldött díjbekérő alapján bankkártyával fizetési weboldalon, illetve PayPal-en  vagy banki átutalással, előre kell kifizetni, a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül.

iv. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

3. A tanfolyamok menete

Tematikus tanfolyamok/workshopok esetében a kurzus alkalmanként általában 1,5, 4 illetve 8 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 15 perccel a helyszínen, online tanfolyam/workshop esetén az online “tanteremben” megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőség a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet az oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

4. Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online jelentkezés vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

5. Részvételi díjak

A szolgáltatások részvételi díjai tartalmazzák a Szolgáltató által átadott elméleti és gyakorlati tudásanyagokat.

A szolgáltatások díja áfa mentes.

6. Fizetés módok

a. PayPal fizetési mód

A Szolgáltató a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség az online tanácsadások, és a tanfolyamok/workshopok, e-bookok árának kifizetésére. A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.

A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős.

b. Banki átutalás

A jelentkező jogosult az online tanácsadás, e-book illetve kiválasztott kurzus/workshop részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus fizetési határidejéig sor kerüljön.

A banki átutalás adatai

  • Cégnév: Papszt Krisztina EV.
  • Bankszámlaszám: 10300002-0485523-49010019
  • Bank neve: MKB Bank
  • Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a tanfolyamok, képzések, workshopok, online tanácsadás nevét feltüntetni.

c. Készpénzes fizetés

A személyes tanácsadás díja készpénzben fizetendő a tanácsadás végén (1026 Budapest, Kelemen L. u. 15. B. lph. 1. em.). 

d. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül

A Szolgáltató részére az online tanácsadás, tnfolyam, workshop díját a www.papsztkriszta.com oldalon a szolgáltatásra való jelentkezés után kiküldött díjbekérőre kattintva, az internetes felületen a kártyás fizetés (SimplePay) opció kiválasztásával lehetséges.

Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a banki fizetőoldalra, így a fizetés közvetlenül a Bank álta üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában a bank rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni.

A bank rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

7. Részvételi szabályok

A tanácsadásokon, tanfolyamokon, képzéseken, workshopokon, való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.

A tanfolyamokon, képzéseken, workshopokon való részvételből Szolgáltató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a tanfolyamon, workshopon, képzésen való részvétel megtagadására.

8. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely későbbi időpontra meghirdetett kurzusra felhasználható.

9.  Elállási jog

9.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó/Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

9.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó/Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

9.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

9.4  Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót/Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

9.5  Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót/Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

9.6  A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c.  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d.  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e.  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f.  olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g.  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h.  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i.  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j.  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k.  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l.  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

9.7  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó/Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

9.8  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó/Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót/Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

9.9  Felhasználó/Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

9.10  Felhasználó/Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

9.11  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

9.12  Felhasználó/Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

9.13  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó/Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.14  Amennyiben Felhasználó/Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – 1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó/Megrendelő Szolgáltató részére.

9.15  Felhasználónak/Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót/Megrendelőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó/Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

9.16   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 .

9.17  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

9.18  Felhasználó/Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

9.19  Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

10. Lemondási feltételek

a. A résztvevők a tanácsadást megelőzően legfeljebb 24 órával jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A 24 órán belül közölt lemondott pénzügyi tanácsadás esetén kötbérként 15.000 Ft, vállalkozási tanácsadás esetén kötbérként 25.000 Ft fizetendő a Szolgáltató által kiküldött azámla alapján.

b. A workshopra, tanfolyamora, képzésre jelentkező a tanfolyam/workshop/képzés kezdési napja előtt legfeljebb 4 nappal  jogosult a részvételt lemondani, A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszatérítjük. A megelőző 3 napon belüli elállás esetén kötbérként a részvételi díj 50%-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a kurzusra/workshopra irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni.

c. A tanfolyamot/workshopot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást a kapcsolat@papsztkriszta.com címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A tanácsadáson, tanfolyamokon, workshopokon való részvétel névre szóló, a részvételi lehetőség nem átruházható. 

11. Adatkezelés

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A szolgáltatásokra történő jelentkezés, e-book értékesítés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. 

A megrendelt szolgáltatásról minden esetben számla készül a Számlázz.hu rendszer használatával, a számlák tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím nem kerül fel automatikusan a Szolgáltató hírlevél adatbázisában.

Kelt: Budapest, 2018. 05. 24.


1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt